Bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Viết tắt: BHTN
  1. Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp: Đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng trong vòng 24 tháng
  2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tính theo công thức:
  • Đóng đủ BHTN từ 12 tháng - 36 tháng: được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp
  • Đóng đủ BHTN mỗi 12 tháng tiếp theo: được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp

Form tính Trợ cấp thất nghiệp

Ngày trên Quyết định nghỉ việc:
Mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng cuối cùng:
Tháng thứ 1
VNĐ
Tháng thứ 2
VNĐ
Tháng thứ 3
VNĐ
Tháng thứ 4
VNĐ
Tháng thứ 5
VNĐ
Tháng thứ 6
VNĐ
Mức lương bình quân 6 tháng cuối BHTN: 0
Tổng thời gian tham gia BHTN
năm
tháng